12-DB2. Donker Goudblond-Licht Goudblond 

12-DB2. Donker Goudblond-Licht Goudblond